Otago Polytechnic Turf   /   2019-10-07   -   2019-10-13

Time2019-10-07
Monday
2019-10-08
Tuesday
2019-10-09
Wednesday
2019-10-10
Thursday
2019-10-11
Friday
2019-10-12
Saturday
2019-10-13
Sunday
North EndSouth EndNorth EndSouth EndNorth EndSouth EndNorth EndSouth EndNorth EndSouth EndNorth EndSouth EndNorth EndSouth End
06:00              
               
07:00              
               
08:00              
               
09:00
Coaching Manager
09:00 - 15:00
Holiday Program
Coaching Manager
09:00 - 15:00
Holiday Program
Coaching Manager
09:00 - 15:00
Holiday Program
Coaching Manager
09:00 - 15:00
Holiday Program
Coaching Manager
09:00 - 15:00
Holiday Program
Coaching Manager
09:00 - 15:00
Holiday Program
Coaching Manager
09:00 - 15:00
Holiday Program
Coaching Manager
09:00 - 15:00
Holiday Program
Coaching Manager
09:00 - 15:00
Holiday Program
Coaching Manager
09:00 - 15:00
Holiday Program
    
     
10:00    
     
11:00    
     
12:00    
     
13:00    
     
14:00
KETOB Hockey Club - Evergreens Women
14:00 - 16:00
Ketob 100 Years Des 0277828900
KETOB Hockey Club - Evergreens Women
14:00 - 16:00
Ketob 100 Years Des 0277828900
  
   
15:00            
             
16:00              
               
17:00              
               
18:00              
               
19:00              
               
20:00              
               
21:00